Platforma językowa

W bazie platformy znajduje się ponad 720 h szkoleń. Studentom przydzielany jest materiał opracowany zgodnie z poziomem grupy (od A1 do C1). Za pomocą Platformy nauczyciel może komunikować się z całą grupą, lub z indywidualnymi studentami. Ważną funkcjonalnością Platformy jest możliwość generowania dokładnych raportów z pracy studenta, na podstawie których wystawiana jest ocena. Studenci mają dostęp do 4 testów (diagnostyczny, postępów oraz 2 testy ogólne).

Platforma zawiera ok 100 oryginalnych plików wideo, wyjaśniających zagadnienia gramatyczne odpowiednio dopasowane do każdego poziomu. Dodatkową funkcjonalnością platformy jest unikalny system rozpoznawania mowy, dzięki któremu student ma możliwość doskonalić mówienie poprzez szereg interaktywnych ćwiczeń.

Ponad 120 LISTENING wideo/audio o następującej tematyce od Deutsche Welle (DW), VOA albo Euronews: polityka i ekonomia, kultura, społeczeństwo, nauka.

Celem proponowanych materiałów jest danie:

Studentom

 • nieograniczonego dostępu – nauka w każdym miejscu i czasie 24h/365 dni w roku
 • wyboru poziomu zaawansowania od A1 do C1
 • możliwości samodzielnego doskonalenia wymowy
 • szybki feedback dotyczący indywidualnych postępów
 • możliwości szerszego kształcenia umiejętności językowych pod względem
 • pojęć, terminologii i słownictwa z danej dziedziny studiów
 • prawidłowego posługiwania się środkami gramatycznymi i stylistycznymi charakterystycznymi dla danej dziedziny, w aspektach akademickim i zawodowym
 • rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, ich parafrazowania, powoływania się na nie, poddawania ich krytycznej ocenie
 • w szczególności, umiejętności formułowania wypowiedzi własnych, w tym krytycznych, pisemnych i ustnych o charakterze akademickim i zawodowym
 • możliwości zdobycia umiejętności niezbędnych w życiu akademickim, w kontaktach ze środowiskiem akademickim, w tym formułowania pytań, wyrażania opinii, etc.
 • możliwości samokształcenia (utrwalania już posiadanych umiejętności językowych oraz zasobów słownictwa; kształtowania umiejętności i nawyku nauki samodzielnej)
 • możliwości samodzielnego sprawdzenia swoich umiejętności pod względem czasu wykonywania oraz jakości produktu

Wykładowcom

 • możliwości wspierania zajęć klasowych, rozległym contentem e-learningowym
 • dostępu do gotowych treści - ‘contentu’ (oszczędność czasu)
 • możliwości dopasowania zajęć do potrzeb studentów
 • możliwości większej kontroli nauki studentów niestacjonarnych
 • możliwości wykorzystania w pracy ze studentami dodatkowych materiałów
 • pozwalających na większą elastyczność w pracy ze studentem
 • stwarzających możliwość wykonania dodatkowych ćwiczeń usprawniających opanowanie poszczególnych umiejętności
 • stanowiących dodatkowe wyzwanie, szczególnie dla ambitniejszych lub bardziej zaawansowanych słuchaczy
 • kształcących nawyk samokształcenia
 • ułatwiających sprawdzanie postępów słuchaczy

Osobom chętnym spoza uczelni (pracującym z nauczycielem lub samodzielnie)

 • kształcenie i rozszerzanie znajomości języka w oparciu o interesujące materiały bieżące

Uczelni

 • możliwości rezygnacji z konieczności jednoczesnej dostępności: nauczyciela, studenta, sali dydaktycznej
 • możliwości zwiększenie liczebność grup - grupa e-learningowa może być wielokrotnie większa niż grupa tradycyjna
 • możliwości ograniczenia ilości pracy administracyjnej - system LMS generuje cykliczne raporty, zgodnie z zadanymi kryteriami
 • możliwości redukcji kosztów związanych z tradycyjnym prowadzeniem lektoratów: kosztu wynajmu sal na lektoraty, kosztu wynagrodzeń, kosztu wydruku materiałów
 • platformę e-learningową z gotowymi treściami: całkowita redukcja kosztu przygotowywania materiałów online
Tematyka/teksty
 • tematy specjalistyczne, właściwe danej dziedzinie, aktualne
 • słownictwo i terminologia właściwa danej dziedzinie
 • problemowy, nie opisowy charakter ujęcia tematu
 • styl współczesnego dyskursu, nawiązujący kontakt z czytelnikiem, słuchaczem, zachęcający do myślenia – np. pytania retoryczne – sprawiające wrażenie rozmowy z czytającym, słuchającym; prezentacja, etc.
 • platformę e-learningową z gotowymi treściami: całkowita redukcja kosztu przygotowywania materiałów online
Ćwiczenia
 • zachęcające do, a nawet wymuszające samodzielne wypowiedzi, parafrazy, interpretacje a więc ukierunkowane na interaktywność, moderowanie
 • utrwalające znajomość i poprawność zastosowania gramatyki i stylistyki w ujęciu funkcjonalnym,głównie w wypowiedziach, które mogą się słuchaczowi potencjalnie przydać
 • wprowadzające terminologię i słownictwo i/lub utrwalające umiejętność ich stosowania, głównie w potencjalnych mini wypowiedziach
 • pobudzające do wykorzystania pasywnej wiedzy językowej (ćwiczenia na słowotwórstwo, przyimki), aktywizujące to, co jest już słuchaczowi znane i dające poczucie samozadowolenia i postępu w nauce
Ogólna struktura jednostki
 • Przyjazna studentowi i nauczycielowi
 • Zakładająca konieczność interakcji między studentem/ami a wykładowcą
 • Skłaniająca do myślenia i wypowiedzi w języku angielskim
 • Pobudzająca aktywność, samodzielność i kreatywność studenta
 • Pozwalająca w naturalny sposób ćwiczyć wszystkie sprawności językowe
 • Kładąca nacisk na potencjalne umiejętności akademickie i zawodowe
 • Podział na cztery części (Reading, Listening, Speaking, Writing)
 • każda część stanowi całość, ale jednocześnie może być wykorzystana samodzielnie
 • wszystkie części stwarzają możliwość ćwiczenia i rozszerzania wszystkich umiejętności językowych
 • każdej części towarzyszą zadania w mówieniu i pisaniu, nawiązujące do tematyki jednostki, a jednocześnie kształtujące praktyczne umiejętności akademickie i zawodowe
 • Jednolity i spójny układ ćwiczeń (jasny i przewidywalny dla użytkownika – słuchacza, nauczyciela)
 • Gradacja (po ćwiczeniu trudniejszym, ćwiczenie łatwiejsze, mniej wymagające – chwila oddechu)
 • Ćwiczenia rozwijające samodzielność wypowiedzi, interaktywność – zamiast dokonywania automatycznych wyborów
 • Ćwiczenia rozwijające umiejętność tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej i ustnej
TOP