Program PO WER 3.5 wspierający Kompleksowe programy szkół wyższych – PZ1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach trzech Ścieżek. Przeznacza się 1 mld złotych na realizację tego programu.

Wnioski można składać
od 26 czerwca do 15 września 2017.

 

Program ma charakter edukacyjny i skierowany jest do:

 • Studentów- podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym;
 • Doktorantów- zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopni;
 • Kadry- wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Działaniem objęte będą wszystkie wydziały: ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne.
Wsparciem objętych będzie 6 typów działań:

 1. Moduł programów kształcenia,
 2. Moduł podnoszenia kompetencji,
 3. Moduł programów stażowych,
 4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier,
 5. Moduł studiów doktoranckich,
 6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawcą projektu może zostać jedynie szkoła wyższa publiczna lub niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach niestacjonarnych.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w konkursie.

Maksymalna wartość jego dofinansowania wynosi:

 • dla uczelni kształcących do 1000 studentów – 3 000 000 PLN,
 • dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów – 8 000 000 PLN,
 • dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów – 12 000 000 PLN,
 • dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów – 15 000 000 PLN,
 • dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów – 30 000 000 PLN.

Złożenie wniosku w konkursie wyklucza aplikowanie w konkursach ogłoszonych w pozostałych Ścieżkach Zintegrowanych Programów: Ścieżka II oraz Ścieżka III.

Okres realizacji projektu to 18 - 48 miesięcy. Wkład własny uczelni to 3% z wartości projektu.

Wskaźnik rozwoju projektu wyznacza, iż co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenie (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.

W konkursie stosowane jest jedno kryterium premiujące, a dodatkowe 10 pkt mogą uzyskać projekty, w których Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

TOP