Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II”

/ / Wydarzenia

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 na „Uczelnia dostępna II”

Data ogłoszenia: 13 lutego 2020 r.

Data rozpoczęcia naboru: 16 marca 2020 r.

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, której nie przyznano dofinansowania w ramach pierwszej edycji konkursu.

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie „Uczelnia Dostępna II”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej POWER – dalej NCBiR) zachęca wnioskodawców do korzystania z materiałów informacyjnych opracowywanych dla pierwszej edycji konkursu, w tym film z podobnego spotkania, z ubiegłego roku.

NCBiR zwraca uwagę iż założenia pierwszej i drugiej edycji konkursu „Uczelnia dostępna”, w tym stosowane kryteria oceny, są identyczne.

Jednocześnie NCBiR, jako Instytucja Organizująca Konkurs, informuje, iż na bieżąco monitoruje sytuację i analizuje potencjalne trudności w aplikowaniu w konkursie. Biorąc pod uwagę, że wnioski składane są w wersji elektronicznej, za pośrednictwem specjalnie dedykowanego systemu, IOK na dzień dzisiejszy nie widzi zasadności wydłużania terminu zakończenia naboru wniosku.

TOP