Spółka realizuje projekt „Rest and learn”, nr projektu POPW.01.03.02-28-0005/20, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

 

Projekt realizuje konsorcjum w składzie:

• Avista Consulting and Management Sp. z o.o. z Warszawy
• Sea Development Sp. z o.o. z Kutna
• ILC International Language Centre Poland Sp. z o.o. z. Warszawy
• UnitedSky Sp. z o.o. z Warszawy

Celem projektu jest stworzenie – poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialno-prawne oraz inne działania wspólne – oraz wdrożenie produktu sieciowego turystyki prozdrowotnej i kształcenia ustawicznego pod nazwą "Rest and Learn". Projekt jest innowacyjny, pakietowy, oparty na rozproszonej strukturze partnerów. Powstanie do 31.12.2021 na obszarze wiejskim, w miejscowości Ogonki w województwie warmińsko-mazurskim. Bazuje na współpracy czterech przedsiębiorców z sektora MŚP, z branży hotelarsko-gastronomicznej i edukacyjnej. Każdy z nich świadczyć będzie usługi wchodzące w skład pakietu produktu. Dzięki realizacji inwestycji konsorcjanci utworzą 45 nowych miejsc pracy. Poziom sprzedaży nowego produktu będzie narastał aż do min. 8447 pakietów pobytowo-szkoleniowych w okresie do 31.12.2024 roku, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności.

Wartość dofinansowania: 26 378 292,96 zł

TOP